Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K, howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daň atýan howpsuzlyk çyrasy bilen uzakdan dolandyrmak çyrasy bilen

Gysga düşündiriş:

Watt: 100W

LED: 100 sany

Lýumens: 10000LM

Reňk temperaturasy: 6500K

Batareýanyň kuwwaty: 10000mAh

Zarýad beriş wagty: 5-8 sagat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gün köçesiniň çyrasynyň iş wagty: doly zarýad alandan 10-15 sagat soň

Uzakdan dolandyryş aralygy: 26 fut

Suw geçirmeýän reýting: IP66

Material: Alýumin / Aýna

Iş temperaturasy: -25 ℃ -60 ℃

Gün paneliniň ululygy: 23.2 * 23.2 * 35CM

Bedeniň ululygy: 20,8 * 40.3CM

Bu element hakda

Gün köçesiniň çyralary Garaňkydan daň atýança açyk howada - Bu 100W gün köçe çyrasynda içerki fotoelektrik datçigi bar, ol agşam awtomatiki usulda açylýar we daň bilen öçýär.

Leadolbaşçy gün suw joşmasy 5V15W ýokary täsirli gün zarýad beriş panelini ulanýar, günüň astynda 5-8 sagatda doly zarýad alyp bolýar, gaty durnukly.

“Solar Led Outdoor Light”, howpsuz we durnukly oturdylan ulagyň kuwwaty 3.2v / 10000mAh bar.Iň ýagty re 13imde takmynan 13 sagat ýakyp bilýär we garaňky re 30imde takmynan 30 sagatlap ýakyp bilýär.

100 LED çyra monjuklary bilen enjamlaşdyrylan 100W açyk super açyk LED gün köçe çyrasy, has uly ýerleriň isleglerini kanagatlandyryp biljek 10,000 lýuma ýetip biler.

Akylly dolandyryş - Gün şöhlesiniň agşamdan daň atýança iki gözegçilik usuly bar:
1. Lightagtylyk dolandyryşy: agşam awtomatiki usulda açyň we daň bilen öçüriň.
2. Uzakdan dolandyrmak: Uzakdan dolandyryşy wyklýuçateli zorlamak, 3/5/8 sagat wagtyny bellemek, ýagtylygyň 9 ýagtylyk re setimini bellemek we ýagtylygy erkin sazlamak mümkin.

Gurmak aňsat: Gün köçe çyrasyny gurmagyň iki usuly bar: ony diwara gurnap bolýar (monta. Nurbatlary bilen enjamlaşdyrylan).Şeýle hem, diametri 2 to4 dýuým bolan sütüne (gurnama esbaplary we nurbatlar bilen enjamlaşdyrylan) oturdylyp bilner.Bu amatly we hapalanmazdan, simsiz ýa-da çukursyz tehniki hyzmat etmezden ygtybarly.

- Gün şöhlesini siňdirmek üçin gündiz öçüriň we gijelerine awtomatiki yşyklandyryň we uzakdan dolandyrmak arkaly öçürip bilersiňiz (ýylyň dowamynda elektrik togy nol)

Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K, howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy bilen uzakdan dolandyrmak çyrasy bilen (2)

- Gurlan litiý batareýasy, hapalanma, energiýa tygşytlamak we uzak ömri uzakdan dolandyrmak bilen gelýär.

Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K, howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy bilen uzakdan dolandyrmak çyrasy bilen (3)

- Suw geçirmeýän, hapalanmaz, tozan we çydamly, ýokary temperatura çydamly we uzak ömri.

Gün köçesindäki suw çyralary 6500K açyk çyra 6500K uzakdaky dolandyryş çyrasy bilen howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy (5)

- 2 derejeli wagt, pes ýagtylykda has köp işlemek zerurlygyňyza görä kesgitlenip bilner.
- Gurmagyň 2 usuly, diametri 2-den 4 dýuýma çenli sütüne ýa-da diwara gurnalyp bilner.

Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K uzakdaky dolandyryş çyrasy bilen howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy (6)

0 Elektrik togy:Alýumin çarçuwasy we ýokary netijelilikli gün panelleri, agşam we daň atanda ýakyň we öçüriň.Electricityhli elektrik energiýasy gün energiýasyndan 100% energiýa tygşytlamakdan gelýär.IP65 ýagyşly howada-da gowy işläp biler

Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K, howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy bilen uzakdan dolandyrmak çyrasy bilen (8)

Bukja aşakdakylary öz içine alýar:

1 * gün köçesiniň çyrasy.

1 * gün paneli.

1 * berkitme

1 * gurnama esbaplary.

1 * uzakdan dolandyrmak (batareýa öz içine alýar)

Ölçeg spesifikasiýasy

Gün köçesindäki suw çyralary Açyk çyra 6500K, howly bagy gutter basketbol meýdançasy üçin daňdan howpsuzlyk yşyklandyryşy bilen uzakdan dolandyrmak çyrasy bilen (9)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň