gün açyk bagyň ýagtylyk ýoly, aýna poslamaýan polat, suw geçirmeýän eýwan howly çyrasy

Gysga düşündiriş:

Dimmer goldaw: NOOK

Ingagtylyk çözgütleri hyzmaty: Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny, Taslama gurmak

Ömri (sagat): 30000

Giriş naprýa .eniýesi (V): 2V

Çyra çyrasy (lm): 200lm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CRI (Ra>): 100

Şöhle burçy (°): 120

Iş temperaturasy (℃): 10 - 55

Işleýiş ömri (sagat): 20000

Çyra beden materialy: poslamaýan polat

IP bahasy: IP44

Şahadatnama: ce, RoHS

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Model belgisi: KADC-03

Programma: Bag

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Kepillik () yl): 2 ýyl

Elektrik üpjünçiligi: Gün

Önümiň ady: peýzacape çyrasy (Bag çyrasy)

Önüm hakda

GYSGAÇA GÖRNÜŞI GÖRÜ ::Aýna bag çyralarymyz, pul üçin plastik lampadan has gymmat.Aýna aýdyň we parlak bolmagy üçin hrustal ýaly ýagtylygy maksimum derejede geçirmäge ökde.Gün çyralary açyk bezeg, howlyňyzyň eýwany gazonyna ajaýyp täsir goşup, has owadan nagyş döredýär.Glamour Hiç haçan gijäni dynç almaň!Plastiki kölege aşa howa sebäpli uzak möhletde ýarylmaga we ýagtylygyň intensiwligini peseltmäge ýykgyn edýär.Has köp maýa goýuň ing ingagtylyk has uzyn ard Howly has özüne çekiji!

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ, Uzak batareýa ömri:SMD Lightagtylygyň ýagtylygy 10 lýumen, açyk howada umumy gün çyralaryndan has ýagty.Pathol çyralarymyzyň bezegi, 6-8 sagatdan doly zarýad alandan soň, bagyňyzy 10-12 sagada çenli ýeňilleşdirýär.Has uly gün panelleri we has ýokary gün öwrüliş tizligi batareýanyň çalt zarýad alýandygyna göz ýetirýär.Mokary kuwwatly 600mAh zarýad berilýän batareýa uzak wagtlap ýagtylygy üpjün edýär.Akylly dolandyryş ulgamy batareýany has köp ulanmak üçin batareýany aşa köp zarýad bermekden we aşa köp zarýad bermekden goraýar.

GÖZLER WE DÖWRÜN DÖWRÜNI ALMAK WE Hiç haçan GYSGAÇA GYSGAÇA WEATER:Poslamaýan polatdan, premium aýnadan we IP65 suw geçirmeýän, gün energiýasy bilen işleýän yşyk çyralary, köp möwsümde açyk howada ulanmak üçin dürli howa şertlerine çydamly.Rainagyş, gar, aýaz ýa-da ýokary temperatura hakda alada ýok.Poslama garşy örtük poslamaýan polat, dikelýän eroziýanyň öňüni almakda täsirli.Beýlekiler bilen deňeşdirilende, ABS plastmassadan ýasalan ýer böleklerimiz has gowy durnuklylygy we berkligi üpjün edip, täze dizaýn görnüşi bilen enjamlaşdyryldy.

MUGT GURNAMAK & AWTO-ON / OFF:Daşarda ýol çyralaryny guranyňyzda sim meselesi barmy?Gün bilen işleýän bu ýeňil ýoly synap görmeli!Çeňňekleri ýere goýup, birnäçe sekundyň içinde guruň we nirede goýýandygyňyza çeýeligi alyň.Gije awtomatiki usulda açylýar we daňyň daş-töwereginiň ýeňilligini duýgurlyk bilen öçürýärler.Maslahat: Günüň ýer çyralarynyň hiç zadynyň kölegesine göz ýetirmäň we gurnamaga başlamazdan 14 sagatlap doly güne düşüň.

100% HYZMATÇYLYK DÜZGÜNLIGI KÖMEK:Hiç wagt möhleti geçen batareýalary ulanmaň.1-den 1-e çenli müşderi hyzmatyny we 18 aýlyk kepillik hödürleýäris, şonuň üçin gün landşaft çyralary suw geçirmeýär.Biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň. Maslahat: Gün energiýasy bilen işleýän bag çyralarynyň köpüsi doly zarýad almak üçin ortaça 8 sagat wagt alýar, şonuň üçin garaňky günleri başdan geçirýän bolsaňyz, çyralaryňyzy birnäçe günläp ulanyp bilmersiňiz. we garaňky howa.

gün açyk bag çyra ýoly ýol aýna poslamaýan polatdan suw geçirmeýän eýwan howly çyrasy (1)

Owadan kölegeler nagşy

Üýtgeşik dizaýn, ýagtylygyň giňişlige suw basmagyna ýol açyň, şol bir wagtyň özünde ajaýyp kölege nagyşlaryny döredýärsiňiz.

gün açyk bagyň ýagtylyk ýoly, aýna poslamaýan polatdan suw geçirmeýän eýwan howly çyrasy (6)

Howa çydamly

IP 44 suw geçirmeýän, açyk howada ulanmak üçin amatly, ýagyş, gar, aýaz hakda alada ýok.Gaty ýasaldy we berk möhürlendi.

gün açyk açyk bag ýagtylyk ýoly aýna poslamaýan polatdan suw geçirmeýän eýwan howly çyrasy (3)

Gün bilen işleýär

Gün energiýasy bilen işleýän gün paneli, batareýany zarýad bermek üçin gündizine göni we doly gün şöhlesini siňdirýär, çyralar gije 8 sagat ýa-da ondanam köp dowam edip biler.

gün açyk açyk bag ýagtylyk ýoly aýna poslamaýan polatdan ýasalan suw geçirmeýän eýwan howly çyrasy (8)

Näme üçin aýna reflektor saýlamaly?

Daşarda aýna gün çyralary, açyk gün ýolunyň çyrasy awto / öçürilen bag çyralary Gün bilen işleýän suw geçirmeýän, howly üçin poslamaýan polat LED peýza. Yşyklandyrylyşy

* Ölçegi we poslamaýan ep-esli aýna / poslamaýan polat: bag gün ýolunyň ýagtylygy diametri 16.54 "beýikligi x 4,72".

* Simsiz gün ýoly çyrasy, poslamaýan polatdan ýasalan, suw geçirmeýän göwher aýna ýagty kölegeli, bu açyk gün bagynyň ýagtylygyny açyk howada çydamly ulanmaga mümkinçilik berýän awtoulag datçigi.Bag eýwany gazony we howly üçin gün energiýasy bilen işleýän bu gün şöhlesiniň metal we aýna hiliniň häzirki zaman ep-esli degmegi, plastmassadan ýasalan gün ýoly yşyklaryndan has gowudyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň