Hil barlagy

Önümçilik prosesinde önümiň hiline gözegçilik, önümçilik prosesiniň gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek we önümiň hiline gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn täsir edýän önümçilik, gurnama we hyzmat proseslerinde kabul edilen iş tehnologiýasyny we önümçilik prosesini seljermek, anyklamak we gözegçilik etmekdir.Adatça aşakdaky çäreler bilen üpjün edilýär:

Enjamlara gözegçilik we tehniki hyzmat

Enjamlara gözegçilik we tehniki hyzmat

Önümiň hil aýratynlyklaryna täsir edýän enjamlar gurallary, ölçeg gurallary we ş.m. degişli düzgünleri düzüň we ulanmazdan ozal olaryň takyklygyny barlaň we iki ulanyş arasynda saklaň we saklaň.Goramak, yzygiderli barlamak we gaýtadan işlemek;üznüksiz işlemek ukybyny üpjün etmek üçin enjamlaryň takyklygyny we önümçilik kuwwatyny üpjün etmek üçin öňüni alyş enjamlaryna hyzmat meýilnamalaryny düzmek;

Material gözegçilik

Önümçilik prosesinde zerur materiallaryň we bölekleriň görnüşi, sany we talaplary Iş materiallarynyň hiliniň ýokarydygyny we önümleriň ulanylyşyny we laýyklygyny üpjün etmek üçin degişli düzgünleri düzüň;materiallary kesgitlemegiň we tassyklamagyň ýagdaýynyň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin materiallary görkeziň;

Resminamalar dogry

Her önümiň iş görkezmeleriniň we hil barlag wersiýalarynyň dogrudygyna göz ýetiriň;

Material gözegçilik
Ilkinji barlag

Ilkinji barlag

Synag önümçiligi prosesi aýrylmazdyr we galyplar, barlag gurallary, gurallar, iş oturgyçlary, maşynlar we enjamlar synag önümçiliginiň üsti bilen dogry gabat gelýär.Gurnama dogry, synag önümçiliginiň oflayn önümleriniň hünär derejesi tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçiligi amala aşyrmak zerurdyr we synag önümçiliginiň oflayn önümleri resmi önümlere garylyp bilinmez!

Gözegçilik barlagy

Önümçilik döwründe esasy proseslerde patrul barlaglaryny geçiriň we amaldaky parametrleriň kadaly paýlanyşyny üpjün etmek üçin hil barlag talaplaryna laýyklykda nusga gözleglerini geçiriň.Gaty ýapylmakdan gyşarsa, önümçiligi dowam etdiriň we gözleg işlerini artdyryň;

Gözegçilik barlagy
Hil barlagynyň ýagdaýyna gözegçilik

Hil barlagynyň ýagdaýyna gözegçilik

Amalda (autsorsing) taýýar önümiň gözden geçiriş ýagdaýyny belläň, tassyklanmadyk, kwalifikasiýaly ýa-da hünärsiz önümleri bellik (şahadatnama) arkaly tapawutlandyryň we jogapkärçiligi kesgitlemek we barlamak üçin bellikden geçiň;

Gabat gelmeýän önümleri izolýasiýa etmek

Gabat gelmeýän önümlere gözegçilik proseduralaryny düzüň we durmuşa geçiriň, laýyk gelmeýän önümleri wagtynda tapyň, laýyk gelmeýän önümleri anyk kesgitläň we saklaň, müşderileriň laýyk gelmeýän önümleri almagynyň öňüni almak üçin laýyk däl önümleriň bejeriş usullaryna gözegçilik ediň. laýyk däl önümleri mundan beýläk-de gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly zerur çykdajylardan gaça durmak üçin önümler we laýyk gelmeýän önümler.

Gabat gelmeýän önümleri izolýasiýa etmek