Powerokary kuwwatly çyralaryň işleýşi

Her kimiň gurşun çyralary bilen tanyşdygyna ynanýarys we olary köplenç gündelik durmuşda ulanyp bolýar.Powerokary güýçli yşyk çyralarynyň aýratynlyklary näme?

1. Uzak hyzmat ediş möhleti: ýokary güýçli çyralaryň hyzmat ediş möhleti 50,000 sagatdan gowrak.

2. Energiýany tygşytlamak: ýokary basyşly natriý lampalara garanyňda 80% -den gowrak energiýa tygşytlamak.

3. Greenaşyl we daşky gurşawy goramak: ýokary güýçli LED köçe lampalarynda gurşun we simap ýaly hapalaýjy elementler ýok we daşky gurşawy hapalamaýar.

4. Howpsuzlyk: täsire garşylyk, güýçli zarba garşylygy, gurşun tarapyndan çykýan ýagtylyk ultramelewşe (UV) we infragyzyl (IR) şöhlelenmesiz görünýän ýagtylyk diapazonynda.Hiç hili süzgüç we aýna gabygy ýok, adaty çyranyň bölünmegi meselesi ýok, adam bedenine zyýan ýok, radiasiýa ýok.

5. pressureokary basyş ýok, tozan siňdirilmeýär: adaty köçe lampalary tarapyndan tozanyň ýokary basyş siňdirilmegi netijesinde dörän çyranyň garalmagy sebäpli ýüze çykýan ýagtylygy peseldýär.

6. highokary temperatura ýok, lampa kölegesi garramaz we sarymtyl bolmaz: çyranyň ýokary temperaturaly bişirilmegi netijesinde çyranyň garramagy we sary bolmagy sebäpli ýagtylygyň azalmagy we ömrüň gysgalmagy aradan aýrylýar.

7. Başlamakda gijä galmaň: yşyk-diodly indikatorlar nanosekunt derejesinde bolup, işledilende adaty ýagtylyga ýetip bilerler.Adaty köçe lampalarynyň uzak möhletli başlangyç işini ýok edýän garaşmagyň zerurlygy ýok.

8. Stroboskopik ýok: adaty DC lampalarynyň stroboskopikasy sebäpli ýüze çykýan görüş ýadawlygyny aradan aýyrýan arassa DC işi.

9. badaramaz ýalpyldawuklyk ýok: Adaty ýokary güýçli elektrik çyralarynyň erbet ýalpyldawuklygy sebäpli ýüze çykýan ýalpyldawuklygy, görüş ýadawlygyny we görüş päsgelçiligini aýyryň, sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyryň we ýol hadysalarynyň ýüze çykmagyny azaldyň.

xthctg


Iş wagty: Iýul-19-2022