Gün köçe çyralary bilen adaty köçe çyralarynyň arasyndaky tapawut

Gün köçe çyralary kristal kremniy gün öýjükleri, elektrik energiýasyny saklamak üçin tehniki taýdan erkin klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýalar (kolloid batareýalar) bilen işleýär we adaty jemgyýetçilik güýjüni çalyşmak üçin akylly zarýad we çykaryjy gözegçilikler tarapyndan dolandyrylýar. yşyklandyryş.köçe çyrasy.Kabel goýmagyň zerurlygy ýok, elektrik togy ýok, elektrik togy ýok;DC elektrik üpjünçiligi, fotosensiw gözegçilik;gowy durnuklylyk, uzak ömür, ýokary ýagtylyk netijeliligi, aňsat gurnama we tehniki hyzmat, ýokary howpsuzlyk öndürijiligi, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ykdysady we amaly artykmaçlyklar.Şäheriň esasy we ikinji ýollarynda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

Gün köçe yşyk ulgamy, ýagyşly howada 8-15 günden gowrak wagtlap kadaly işlemegi üpjün edip biler!Ulgamy gün panellerinden, yşyk polýuslaryndan, LED lampa kellelerinden, gün çyrasy dolandyryjylaryndan, batareýalardan (batareýa inkubatorlaryny goşmak bilen) we birnäçe bölekden ybarat lampa jaýlaryndan we ş.m.

1. highokary ýagtylyk, pes energiýa sarp etmek, uzak ömri we pes iş temperaturasy.

asfsd

2. Güýçli howpsuzlyk we ygtybarlylyk

kasklar

3. Çalt reaksiýa tizligi, kiçi birlik ululygy, ýaşyl we daşky gurşawy goramak.

cdscfsd

4. Şol bir ýagtylykda, energiýa sarp etmek akkor lampalaryň ondan birine we floresan lampalaryň üçden birine, ömri akkor lampalaryň 50 essesine we floresan lampalaryň 20 essesidir.Yşyklandyryş önümleriniň dördünji nesli.

cdssf

5. singleeke-täk ýokary güýçli LED-iň peýda bolmagy, LED yşyklandyryş meýdançasynyň bazary yşyklandyrmak üçin ýokary netijelilik yşyklandyryş çeşmelerine ýetmegi üçin oňat önümdir.Edison akkor çyrany oýlap tapandan soň adamzadyň iň uly oýlap tapyşlaryndan biri bolar.

Aýratynlyklary

1.Energiýa tygşytlamak: Tükeniksiz we tükeniksiz gün fotoelektrik öwrülişi arkaly elektrik energiýasy bilen üpjün ediň.

2.Daşky gurşawy goramak: hapalanma, ses ýok, radiasiýa ýok.Howpsuzlyk: elektrik togunyň urmagy, ýangyn we ş.m.

3.Amatlylyk: Gurmak ýönekeý, gurluşyk üçin sim ýa-da gazmak zerurlygy ýok, elektrik togunyň kesilmegi barada alada ýok.

4.Uzak ömri: Önümde ýokary tehnologiýa mazmuny bar, dolandyryş ulgamy we esbaplary hemmesi halkara markalary, akylly dizaýn we ygtybarly hil.

5.Gradeokary synp: ýokary tehnologiýaly önümler, ýaşyl energiýa, ulanyjy bölümi ylym we tehnologiýa, ýaşyl keşbi gowulaşdyrmak we derejäni ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýet berýär.

6.Az maýa goýum: bir gezeklik maýa goýum üýtgeýän tok bilen deňdir (üýtgeýän häzirki maýa goýumlarynyň jemi podstansiýa, elektrik üpjünçiligi, dolandyryş gutusy, kabel, in engineeringenerçilik we ş.m.), bir gezeklik maýa goýum, uzak möhletli ulanmak.


Iş wagty: 25-2022-nji fewral