Professionaldygymyzy size nädip habar bermeli

Hytaýda "Yhlas yhlasdan gowudyr, ýöne işsizlik oýnamakdan gowudyr" diýen meşhur söz bar.

Bu bäsdeşlik gurşawynda, müşderileri ösdürenimizde, LED lampalary ýasamakda ökdedigimizi aýdýarys.

Bu diňe bir gürleşmek däl, aslynda biz her gün şol bir zady edýäris we bu zat 13 ýyl bäri edýär.

Müşderiler biziň aýdýanlarymyza ynanarlarmy?

Aşakda zawodymyzyň gündelik önümçilik suratlary.

sxdrf (2)
sxdrf (3)
sxdrf (4)
sxdrf (5)

Telefonymda ýüzlerçe zawod suratlary bar, ýöne müşderilerimizi hünärmenligimize ynandyrmak üçin ýeterlik däl.

Ynandyrmak işinde müşderä öz ýurtlarynda meşhur LED yşyklandyryş markasyny ýasandygymyzy aýtmaly bolduk.

Braziliýanyň “Avant” lýuks, Blument, FELGOLUX, ADIR ... Argentina Kandel, Perunyň Bruk, Ysraýylyň LUMITEC ÇYRY ... we beýleki köp sanly lampalar we çyralar.

sxdrf (6)

Käbirleri öndürmäge kömek etmek üçin Hytaý söwda kompaniýalarynyň üsti bilen zawodymyzda tapylýar, käbirleri bolsa daşary söwda bölümimiz tarapyndan ösdürilýär.Bu müşderiler üçin OEM hökmünde biziň borjumyz, iň arzan bahadan iň professional lampalary başdan geçirmegine ýol bermekdir.

Her gezek öz ýurtlarynda meşhur marka hakda aýdanymyzda, olaryň ynamyny gazanýarys we bize täze OEM hökmünde garamaga we bilelikde işlemäge synanyşýarys.

Geljekde zawodymyzyň daşarky söwda bölümi has ýokary hilli lomaý satyjylary ösdürip biler, şonuň üçin müşderilerimiz ýaly ilkinji bahadan, ilkinji el hilinden we täze önüm çeşmelerinden peýdalanyp bilerler diýip umyt edýäris.

Önümlerimiz diňe bir çäklenmeýärLED şöhlelendirijiBizde-de bargün bagy çyralary, köçe çyralary, weçyralar.Içerdediwar çyralary, panel çyralary, lampalarwe ş.m. Biz ähli lampalary birleşdirýän bir nokatly gözleg fabrigi.Satyn almagyň çalt we amatly usulyny başdan geçirmäge mümkinçilik beriň.Zawodymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we ilkinji hyzmatdaşlygyňyz barada alada edýän bolsaňyz, LED reflektorlaryndan başlap bilersiňiz.


Iş wagty: Maý-12-2022