Gün köçeleriniň çyralarynyň artykmaçlyklary barada

Yşyk-diodly indikatorgün köçe çyralaryelektrik üpjünçiligi üçin gün fotoelektrik öýjüklerini ulanyň.Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa täze energiýa hökmünde gün energiýasy “tükeniksiz we tükeniksiz”.Doly anketagün energiýasyadaty energiýa çeşmeleriniň howsalasyny azaltmak üçin çeşmeler oňyn ähmiýete eýe.

Gün köçe çyrasyny oturtmak ýönekeý we amatly.Adaty ýaly kabeller goýmak ýaly köp in engineeringenerçilik etmeli dälköçe çyralary.Diňe ony düzetmek üçin esas gerek, tutuş çyzyklar we dolandyryş bölekleri ýagtylyk çarçuwasyna ýerleşdirilýär.

31.7 (1)

Amal we tehniki hyzmatyň bahasygün köçeleriniň yşyklarypesdir.Tutuş ulgamyň işleýşi, adam gatyşmazdan awtomatiki gözegçilikde saklanýar we tehniki hyzmat üçin hiç hili çykdajy edilmeýär.

Gün köçesiniň yşyk çeşmesiniň hili:

LED sowuk ýagtylyk çeşmesidir we akkor lampalar bilen deňeşdirilende, tygşytlaýyş netijeliligi 90% -den gowrak bolup biler.Şol bir ýagtylykda, energiýa sarp edilişi adaty akkor lampalaryň diňe 1/10 bölegine, floresan turbalaryň 1/3 bölegine we pes woltly energiýa tygşytlaýjy lampalaryň 1/2 bölegine deňdir.LED ýagtylyk çeşmesi gün energiýasy ulgamlary üçin amatly ýagtylyk çeşmesi hökmünde ykrar edildi.LED takyk dolandyryş görnüşini kabul edýär.LED çyrasy bu görnüşde işleýär, bu LED lampanyň ýylylyk öndürilişini ep-esli azaldýar we ölen monjuklar we LED lampanyň ýeňil çüýremegi meselesini netijeli çözýär.

31.7 (2)

Gün öýjük moduly:

Adatça,kristalkremniý gün öýjük modullary ulanylýar, ýagtylygyň gowşak täsir ediş ukybyna eýe we IEC61215 we elektrik hyzmat derejesi II spesifikasiýalaryna laýyk gelmelidir.Oýlanmaga garşy film we ýokary aç-açan aýna öndürilýän energiýany ep-esli ýokarlandyrýar;Çarçuwada 4-6 deşik açylýar, ähli ulgam gurluşlaryna gurmak aňsat;standart MC birikdirijileri we 1m uzynlykdaky kabeller üpjün edilýär;Bölünýän guty diodlarynda 3 bar, komponent kölegesinden ulgam güýjüniň ýitgilerini ep-esli azaldýar.

31.7 (3)

Batareýa tehnologiýasy:

Thegün yşyklandyryşybazar barha ösýär we köp bolýargün lampalaryyşyklandyryş ssenarileri üçin amatly, wagtyň talap edilişi ýaly ýüze çykdy.Meňzeşgazon çyralary, jaýlanan lampalar, hytaý lampalary we peýzacape lampalarynyň hemmesi gün energiýasy üçin ýeri bar.

Geçmişde gazon gök öwüsýän çyzyklar köplenç asyl dizaýny we topragyň üst gurluşyny ýok edýärdi we çyzygy gömmek uly mesele bolupdy.Gün çyralary görkezilende ähli kynçylyklar aňsatlyk bilen çözülýär.Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa we gömülen simlerden azat gün energiýasynyň aýratynlyklary köp jemgyýetleriň ýaşyl öwrülişiginiň esasy pursatyna öwrüldi.

31.7 (3) 31.7 (4)

Gün gazon çyralarydürli stilleri bar we gurmak gaty kyn.Adatça diňe açyk meýdana ýer polýuslaryny salmak, gijäniň gelmegine garaşyp, başga bir daň atmagy bilen ulanylyp bilner.

31.7 (5)

Muny görmek kyn dälgün önümleridurmuşymyzda giňden ulanyldy wegün yşyklandyryşybazar kämillik ýaşyna ýetdi.Şol bir wagtyň özünde gün köçeleriniň yşyklary hem ýaşyl we energiýa tygşytlaýjy önümler bolup, milli çagyryşa jogap berýän ekologiýa taýdan arassa önümlerdir.Häzirki wagtda gün köçe çyralarynyň bazar paýy ýylsaýyn artýar we gün energiýasynyň ýolbaşçylygyndaky täze energiýa çeşmeleri kem-kemden täze bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Geljekde bazar zynjyr çyralaryny doly çalyşmak üçin merkezi aksessuarlardan (batareýa, ýagtylyk çeşmesi, LED) gün köçe çyralary kämilleşdirilmelidir.gün panelleri), estetiki dizaýnyň ornaşdyrylmagy we has akylly tehnologiýa goşundylarynyň kämilleşdirilmegi, köp öndürijiler gün lampalaryny bazaryň iň ýokary derejesine çykarmaga synanyşyp, tehnologiýa gözleg we ösüş pudagyna gatnaşdylar.

31.7 (6)

Gün şöhlesiniň çyrasy gurşun kislotasy bilen işlemezden ýa-da jel batareýasyny kabul edýär, kiçijik ululygy, ýeňil agramy, öz-özüni az sarp etmegi, az hyzmat etmegi, uzak ömri, amatly ulanylmagy, daşky gurşawa poslama, hapalanma ýok, we ş.m. Adaty gurşun-kislotaly batareýalar bilen deňeşdirilende, ulanmakda, hyzmat etmekde we dolandyrmakda aç-açan artykmaçlyklary bar.

31.7 (7)


Poçta wagty: Mart-17-2022