Habarlar

 • Powerokary kuwwatly çyralaryň işleýşi

  Powerokary kuwwatly çyralaryň işleýşi

  Her kimiň gurşun çyralary bilen tanyşdygyna ynanýarys we olary köplenç gündelik durmuşda ulanyp bolýar.Powerokary güýçli yşyk çyralarynyň aýratynlyklary näme?1. Uzak hyzmat ediş möhleti: ýokary güýçli çyralaryň hyzmat ediş möhleti 50,000 sagatdan gowrak.2. Energiýany tygşytlamak: ýokary presden 80% -den gowrak energiýa tygşytlamak ...
  Koprak oka
 • Çyra çyrasynyň ömri wyklýuçatelleriň sany bilen baglanyşyklymy?

  Çyra çyrasynyň ömri wyklýuçatelleriň sany bilen baglanyşyklymy?

  LED çyrasynyň ömri, esasan, wyklýuçatelleriň sany bilen baglanyşykly däl we ony ýygy-ýygydan açyp-ýapyp bolýar.Çyra çyrasynyň ömrüniň wyklýuçatelleriň sany bilen hiç hili baglanyşygy ýok, esasan temperatura bilen baglanyşykly.Yşyk-diodly indikatorlar ýokary temperaturadan gorkýarlar we hyzmat möhleti iki esse artar ...
  Koprak oka
 • Professionaldygymyzy size nädip habar bermeli

  Professionaldygymyzy size nädip habar bermeli

  Hytaýda "Yhlas yhlasdan gowudyr, ýöne işsizlik oýnamakdan gowudyr" diýen meşhur söz bar.Bu bäsdeşlik gurşawynda, müşderileri ösdürenimizde, LED lampalary ýasamakda ökdedigimizi aýdýarys.Bu diňe gürleşmek däl, aslynda biz ...
  Koprak oka
 • Gün köçeleriniň çyralarynyň artykmaçlyklary barada

  Gün köçeleriniň çyralarynyň artykmaçlyklary barada

  LED gün köçe çyralary elektrik üpjün etmek üçin gün fotoelektrik öýjüklerini ulanýarlar.Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa täze energiýa hökmünde gün energiýasy “tükeniksiz we tükeniksiz”.Gün energiýasy çeşmeleriniň doly ulanylmagy, howsala düşmek üçin oňyn ähmiýete eýe ...
  Koprak oka
 • Gün köçe çyralary bilen adaty köçe çyralarynyň arasyndaky tapawut

  Gün köçe çyralary bilen adaty köçe çyralarynyň arasyndaky tapawut

  Gün köçe çyralary kristal kremniy gün öýjükleri, elektrik energiýasyny saklamak üçin klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýalar (kolloid batareýalar) bilen işleýär we adaty pu çalyşmak üçin akylly zarýad we çykaryjy gözegçilikler tarapyndan dolandyrylýar. ..
  Koprak oka
 • LED yşyk çyralarynyň ýylylyk ýaýramagyna haýsy faktorlar täsir edýär?

  Leadolbaşçy suw çyrasy sowuk yşyk çeşmesi bolsa-da, suw joşmasynyň ýylylygy öndürmeýändigini aňlatmaýar.Bular düýbünden başga iki düşünje.Suw joşmasynyň çyrasynyň ýylylyk ýaýramagy, suw joşmasynyň ömrüne gönüden-göni täsir edýär.Täsir edýän esasy faktorlar ...
  Koprak oka
 • Açyk LED önümlerini nädip saýlamaly

  LED ýagtylygynyň netijeliliginiň yzygiderli ýokarlanmagy we LED önümleriniň yzygiderli ösmegi bilen, meniň ýurdumyň şäher yşyklandyryşy LED yşyklandyryş döwrüne doly girdi.LED yşyklandyryş tehnologiýasy şäher landşaft yşyklandyryşynda has möhüm rol oýnaýar.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Suw joşmasynyň öňüni almakda nämä üns bermeli?

  Meýilleşdirilmedik tehniki hyzmat LED yşyk çyralarynyň hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyryp biler.Nämä üns berýärsiňiz?Suw joşmasy çyra durmuşymyza uly amatlylygy üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde-de, onuň işiniň dowam etdirilmegini isleýän bolsak, tehniki hyzmat etmek zerurdyr.Şonuň üçin näme tölemeli ...
  Koprak oka
 • Bir yşyk, bir howly we bir goşa, howly çyralary siziň üçin romantik atmosfera döredip biler

  Howly biziň ýyly we amatly mekanymyzdyr.Howly çyralarynyň howlydaky roly diňe bir yşyklandyrmak bilen çäklenmän, eýsem sungatdyr.Gyzykly we üýtgeşik howly çyralary howlyny bezär, hatda WIFI bolmasa-da, adamlar uzak wagtlap galyp bilerler, sebäbi atmosfera serhoş ...
  Koprak oka
 • Daşky howada has ygtybarly howpsuzlyk çyralary bolan höwürtge kamerasy

  Içerki simli “Nest Cam” -dan başga-da, “Google” “Nest Cam” -y yşyk çyralary bilen işe girizdi.Akylly öý enjamlary we howpsuzlyk kameralary öý eýelerine hatda gijelerine öýüň daşynda göz aýlamaga mümkinçilik berýär.Suw çyralary, çagyrylmadyk myhmanlaryň öňüni almak bilen adamlary öýüňize garşy almak üçin daş-töweregi yşyklandyryş bilen üpjün edýär f ...
  Koprak oka
 • Çig mal we suw çyralarynyň aýratynlyklary

  Çig mal we suw çyralarynyň aýratynlyklary

  Suw çyrasy, Iňlis ady: Suw çyrasy simmetrik taýdan ähli tarapa gönükdirilip bilinýän çyzyk çyrasydyr.Göni diapazony gowy sazlap bolýar.Sahnada, esasan, oktaedron belgisi hökmünde görkezilýär.Suw çyralary iň köp ýaýran ýagtylyk çeşmesidir ...
  Koprak oka
 • LED suw çyrasynyň ýylylygyny nädip ýaýratmalydygy barada gysgaça

  LED suw çyrasynyň ýylylygyny nädip ýaýratmalydygy barada gysgaça

  Suw çyralarynyň açyk yşyklandyrylyşynda Öý howpsuzlygy çyralary möhüm rol oýnaýar.Käbir aýratyn ýagdaýlar, aýratynlygy sebäpli meýdançalary, çatryklary, belli ýerleri we ş.m. yşyklandyrmak ýa-da yşyklandyryş talaplary, käwagt ýokary güýçli yşyklandyryş ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2