Biz hakda

Biz kim

Kasem Lighting Co., Ltd., müşderilerimize oňyn ykdysady we daşky gurşawy üpjün etmek üçin energiýa tygşytlaýjy, bäsdeşlige ukyply bahaly yşyklandyryş önümlerini dizaýn etmek, in engineeringenerçilik we önümçilik bilen meşgullanýar.

Bu kompaniýa ýokary öndürijilikli lampalary dizaýn etmekde 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan ajaýyp yşyklandyryş hünärmenleri topary tarapyndan esaslandyryldy.“Kasem Lighting” ýokary derejede tanalýan yşyklandyryjy öndüriji hökmünde özüni tanatdy.

Biz näme edýäris

“Kasem Lighting” -iň önümleri, yşyklandyryş programmalarynda ykdysadyýeti, ygtybarlylygy we energiýa netijeliligini birleşdirýän ýokary hilli yşyklandyryş enjamlaryny üpjün edýär.Özboluşly önüm hatarymyzda pes derejeli we ýokary güýçli LED suw çyralary, LED köçe çyrasy, Gün energiýasy, Bag çyrasy, Aýlag çyrasy..etc.. we her dürli açyk yşyk bar.

Şol bir wagtyň özünde, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin, 2016-njy ýylda gün litiý batareýalarynyň gözlegini we ösüşini we önümçiligini synagdan geçirýär we litiý batareýasynyň gün köçeleriniň yşyklaryny dolandyrýan toplumlaýyn ýagtylyk gözegçiligini üstünlikli ösdürýär.Birnäçe milli patent aldy we täze oba ýerleriniň gurluşygynda giňden ulanylýar.Müşderileriň ýokary öwgüsi.

Müşderilerimiziň uzak ömür we kynçylyksyz ulanylmagyna garaşmak üçin her çyrada kämillik we çydamlylyk üçin çalyşýarys.Bu pudakdaky öňdebaryjy kompaniýalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar we köp mukdarda önüm we amaly bilimleri topladyk, bu bolsa size kiçi we uly yşyklandyryş taslamalarynda size kömek bermäge hukuk berýär.

Korporatiw medeniýetimiz

2009-njy ýylda “Kasem Lighting” döredileli bäri R&D toparymyz kiçi topardan 100-den gowrak adama ýetdi.Zawodyň meýdany 50.000 inedördül metre çenli giňeldi we 2019-njy ýylda haryt dolanyşygy 25.000.000 ABŞ dollaryna ýetdi.Indi kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli bir kompaniýa bolduk:

Pikir ulgamy

Esasy düşünje "Kasem yşyklandyryşy, özüňden başga".

Korporatiw wezipe "baýlygy we özara peýdaly jemgyýet döretmek".

Esasy aýratynlyklary

Täzelik etmäge het edip: Esasy häsiýet, işe başlamaga, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.

Bütewilige ýapyşmak: “Kassim Lighting” -iň esasy aýratynlygy.

Işgärlere ideg: işgärleri taýýarlamak üçin her ýyl on müňlerçe ýuana maýa goýuň, işgärler naharhanasyny guruň we işgärlere günde üç gezek nahar beriň.

Elimizden gelenini ediň: Wanna gaty görüşli, aşa ýokary iş standartlaryny talap edýär we "ähli işi gowy önüme öwürmegi" maksat edinýär.